Skip to content  

Werken bij de TU/e

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Aanstellingsfunctie(s)
Niet-wetenschappelijk personeel
Dienst(en)
Human Resources Management
FTE
0,1
Sluitdatum
30/04/2021
Aanvraagnummer
V83.4912

Functieomschrijving

Sociale Veiligheid en Wetenschappelijke Integriteit staan hoog op de agenda in de academische wereld, en van de TU/e. De TU/e moet voor iedereen een veilige, open en respectvolle werk- en studeeromgeving zijn. Binnen de TU/e rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor het naleven en het in standhouden van de wetenschappelijke integriteit. Het is aan alle personen binnen de TU/e om zich actief in te zetten voor sociale veiligheid en Wetenschappelijke Integriteit.

Wil je een actieve bijdrage leveren? Word vertrouwenspersoon!

De vertrouwenspersoon is een rol die je uitvoert naast je reguliere functie.

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (VP WI)

 • Fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. De VP WI probeert als daartoe mogelijkheden lijken te bestaan te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen. De VP WI verricht alleen handelingen ten behoeve van de klager of de beklaagde met hun instemming. De VP WI wijst de klager ook de weg naar het indienen van een klacht bij de klachtencommissie wetenschappelijke integriteit.
 • De vertrouwenspersoon WI heeft een wetenschappelijke achtergrond, is van onberispelijke wetenschappelijke reputatie en kan goed omgaan met tegenstellingen en conflicten. De vertrouwenspersoon mag geen nevenfunctie hebben die het functioneren als vertrouwenspersoon in de weg kan zitten.

Gebaseerd op de TU/e-regeling Wetenschappelijke Integriteit.

Meer informatie vind je op de website integriteit.

Competenties vertrouwenspersoon

 • Integer
 • Empathisch vermogen
 • Assertief
 • Communicatieve vaardigheden
 • Organisatie sensitief
 • Kennis van de TU/e organisatie

Taakomschrijving

Begeleiding

•       Fungeren als aanspreekpunt en opvang voor de melder zoals hierboven omschreven.

•       Voeren van begeleidingsgesprekken met melder gericht op:

o    het adviseren van de melder over het omgaan met en wegnemen van gronden voor de klacht;

o    het zo nodig bieden van (emotionele)ondersteuning;

o    het geven van advies en voorlichting aan de melder en;

o    het stimuleren van de melder om zelf een oplossing te bewerkstellingen.

•       Adviseren van de melder over oplossingsrichtingen, zoals oplossen van de klacht met de melder in de informele sfeer of het inzetten van de formele klachtenprocedure.

•       Indien nodig het ondersteunen van de melder bij overlegsituaties met betrokken partijen

•       Doorverwijzen van de melder naar in- en externe deskundigen of instanties en zo nodig overleg met in en externe deskundigen of instanties.

•       Verlenen van nazorg.

Advisering

 • Signaleren en analyseren van ontwikkelingen en structurele knelpunten op het beleidsterrein van wetenschappelijke integriteit.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur over een aanpak ten behoeve van instelling brede structurele problemen, te nemen maatregelen en (algemene) verbeteringen van de werk- en/of studiesituatie.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van leidinggevenden over een mogelijke aanpak van individuele (of groepen) medewerkers, te nemen (preventieve) maatregelen en (algemene)verbeteringen van de werksituatie.
 • Beantwoorden van consultatievragen op alle niveaus van de organisatie.

Voorlichting

 • Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.
 • Organiseren en verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten omtrent het werkveld van de vertrouwenspersoon aan individuen en groepen.
 • Geven van individuele en groepsgewijze voorlichting over specifieke thema’s (bepaalde probleemsituaties, signaleren van en omgaan met ongewenst gedrag, agressie en geweld en intimidatie).

Registratie en verslaglegging

 • Bijhouden van het aantal meldingen en aard van meldingen.
 • Aggregeren van (individuele) gegevens tot kengetallen en beleidsinformatie.
 • Verzorgen van de jaarverslagen en mondeling toelichten aan het CvB met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

De vertrouwenspersoon is bereid

 • Een opleiding vertrouwenspersoon te volgen en daarna bijscholing volgen.

Informatie en sollicitatie

De vertrouwenspersoon is een rol die je uitvoert naast je reguliere functie. De omvang van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon worden in onderling overleg afgesproken.

Het College van Bestuur benoemt de vertrouwenspersonen voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk.

De TU/e streeft naar een divers samengesteld team vertrouwenspersonen. Gezien de huidige samenstelling van het team worden ook medewerkers met een niet Nederlandse achtergrond van harte uitgenodigd te reageren.

Als je wilt reageren op deze rol, dan kun je je sollicitatie richten aan Susanne van Weelden, secretaris College van Bestuur.
Voor nadere informatie over de rol van vertrouwenspersoon kun je contact opnemen met:

Sollicitatie:

Ben je geïnteresseerd in deze vacature dan kun je reageren door een motivatie en CV te uploaden via de "Solliciteer direct” button. De sluitingsdatum van de vacature is 15 april 2021.