Skip to content
 

Working at TU/e

Manager Strategy & Consultancy Real Estate

Manager Strategy & Consultancy Real Estate

Een verbindend people manager die de TU/e brede ontwikkelingen en behoeftes vertaalt naar vastgoed
Position
Non academic staff (supporting staff)
Irène Curie Fellowship
No
Service(s)
Real Estate
FTE
1,0
Date off
15/12/2023
Reference number
EU.6895

Job description

De dienst Real Estate (RE) telt ongeveer 65 medewerkers, verdeeld over 3 vakinhoudelijke afdelingen: Strategy & Consultancy, Projects en Maintenance. Vanuit deze organisatieonderdelen worden diensten verricht voor zowel interne (TU/e) als externe klanten (bijv. Fontys) op de campus. Daarnaast wordt de dienst ondersteund door een strategisch beleidsadviseur en de stafafdelingen Facility Support en Controlling (Finance).
RE bevindt zich in een continu proces van ontwikkeling om de eigen effectiviteit te vergroten, snel te kunnen inspelen op de actualiteit en de klant optimaal te kunnen bedienen. 

Door een interne herschikking van taken en verantwoordelijkheden is voor de afdeling Strategy & Consultancy de vacature van manager/afdelingshoofd ontstaan. 

De manager Strategy & Consultancy geeft leiding aan het team Strategy & Consultancy binnen de dienst Real Estate. Daarnaast is het de taak van de manager Strategy & Consultancy om op strategisch/tactisch niveau de verbinding te leggen met de andere diensten, met name FMC (Facility Management Center) en LIS ( Library & Information Services). Daarnaast fungeert de manager Strategy & Consultancy als vertegenwoordiger van RE (Real Estate) op bestuurlijk niveau richting faculteitsbesturen en instituten maar ook richting de Stuurgroep Campus 2030. In deze rol dien je  verbinding te maken met de faculteiten op bestuurlijk niveau.

Het team Strategy & Consultancy bestaat uit 3 clusters:

 • Strategische vraagarticulatie en ruimtebeheer
 • Campusontwikkeling en derden op de campus
 • (Technisch) advies en nauwkeurige en actuele beleidsontwikkeling.

De taken van de afdeling Strategy & Consultancy zijn:

 • Het opstellen van een vastgoedstrategie voor de TU/e en derden op de campus gebaseerd op de ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen van de universiteit, maar ook op ontwikkelingen in de stad en de regio.
 • Beleid formuleren over de integrale kwaliteit en bouwkosten, veiligheid, duurzaamheid en energiehuishouding op de TU/e Campus.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven waarbij een positief kritische beschouwing meegewogen wordt. 
 • Adviseren van andere onderdelen van zowel Real Estate (RE) als andere TU/e service afdelingen en faculteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarbij verantwoordelijk voor de initiatieffase van projecten en het opstellen van programma’s van eisen ten behoeve van projecten en vervangingen. Uitgangspunt is de functionaliteit van de buitenruimte en gebouwen in de context van de doelstellingen van de TU/e (onderwijs, onderzoek en valorisatie) waarbij een balans wordt gezocht tussen innovatieve en bewezen technieken.
 • Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van onderwijsruimten, kantoorruimten en onderzoeksfaciliteiten binnen het universiteitscomplex in m2 en kwaliteit binnen de kaders van de TU/e.
 • Het in behandeling nemen en prioriteren op basis van relevantie van in omvang variërende ruimte verzoeken. 

De advisering heeft betrekking op:

 • Projecten en tevens een toetsende rol bij ontwerp en de uitvoering door derden. 
 • Beheer en Onderhoud als het gaat om integrale kwaliteit van gebouwen en terrein en meerjaren onderhoudsplanningen. 
 • Programmateam bij het uitwerken van ruimte aanvragen, programmatische ontwikkelingen en aanvragen van derden op het terrein.

De afdeling Strategy & Consultancy bestaat uit ca 20 medewerkers. Binnen het team zijn onder meer de volgende expertises vertegenwoordigd: ruimtelijk en functionele huisvestingsdeskundigheid, bouwkundig, werktuigbouwkundig, WKO, elektrotechnisch, gebouwautomatisering, brandveiligheid, laboratoriumdeskundigheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, werkplekconcepten en kostendeskundigheid.


Verantwoordelijkheden en kerntaken

Als manager Strategy & Consultancy, vervul je onder meer de volgende taken: 

 • Leidinggeven aan, en coachen van de medewerkers, zodanig dat kwaliteit en professionaliteit zich verder ontwikkelen
 • Het managen van de TU/e vastgoedportefeuille en verlenen van vastgoedadvies
 • Fungeren als relatiebeheerder richting de faculteiten en andere stakeholders met betrekking tot vastgoed vraagstukken
 • Definiëren en vertalen van de klantvraag zodat er gewerkt kan worden aan mogelijke oplossingen
 • Verder vormgeven, professionaliseren en uitbouwen van de afdeling Strategy & Consultancy waarbij ook kritisch gekeken wordt naar de bestaande processen
 • Op strategisch niveau (gevraagd en ongevraagd) adviseren over complexe bouwkundige, technische en vastgoed-vraagstukken, samen met de medewerkers van het team
 • Op basis van visie, eigen kennis en kunde bijdrage leveren aan de totstandkoming van het totale technische beleid van Real Estate
 • Monitoren van externe vaktechnische ontwikkelingen en zo mogelijk intern integreren om zodoende de dienstverlening te optimaliseren
 • Volgen van de (strategische) onderwijs- en onderzoeksontwikkelingen en de consequenties voor het vastgoed van de TU/e
 • Als lid van het MT Real Estate input geven en meewerken aan de ontwikkeling en professionalisering van de gehele dienst
 • In overleg met de faculteiten (gebruiker) en College van Bestuur (klant) integraal het werkveld van Real Estate uitdragen

Het bovenstaande dient te worden gerealiseerd door actief de verbinding en samenwerking te zoeken met andere afdelingen binnen de dienst alsmede met andere diensten en faculteiten. Integraal en toekomstgericht, “total cost of ownership” en onafhankelijkheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Positie in de organisatie

De Manager Strategy & Consultancy heeft periodiek overleg met en rapporteert aan de directeur van Real Estate. Je bent MT-lid, voert regelmatig overleg (formeel en informeel) met de overige MT-leden en vertegenwoordigt binnen het MT het team Strategy & Consultancy.

De campus heeft zich in de loop der tijd steeds meer ontwikkeld tot een stad in de stad met een zeer dynamische en internationale campus community. Dit vraagt om een integrale benadering waarbij van  Real Estate een proactieve, adviserende rol wordt verwacht waarbij vooruitzien en initiatief nemen kernbegrippen zijn.
De focus dient te worden gericht op de processen en de bijbehorende ketens hetgeen een nauwe samenwerking met andere ondersteunende diensten noodzakelijk maakt. 

De TU/e organisatie is momenteel als gevolg van diverse interne en externe ontwikkelingen sterk in beweging en in voortdurende ontwikkeling. Dit veranderingsproces kent een geheel eigen tempo voor wat betreft besluitvorming en uitvoering: op onderdelen traag, maar op andere fronten verrassend snel en slagvaardig. Procedures kenmerken zich door een sterke complexiteit, een geheel eigen, niet altijd gemakkelijk te doorgronden dynamiek en een niet te onderschatten politieke component. De manager Strategy & Consultancy zal in deze precaire processen zijn eigen weg moeten vinden met behoud van een “rechte rug”, maar moet, daar waar de situatie er om vraagt, overtuigend kunnen “meeveren”. 

Job requirements

Kennis- en ervaringseisen

 • Relevante opleiding op academische niveau, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde, bouwkunde of MRE/vastgoedkunde
 • Aantoonbare ervaring in danwel sterke kennis van/affiniteit met vastgoed/gebouwen
 • Ruime (minimaal 10 jaar) aantoonbare managementervaring op het gebied van strategische advisering in de vastgoedsector bij voorkeur bij een soortgelijke complexe organisatie, waarbij ook ervaring is opgedaan met procesmanagement en afdelingsontwikkeling
 • Bewezen leidinggevende kwaliteiten en ervaring als people manager
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zowel richting inhoudelijke deskundigen als niet inhoudelijk betrokkenen
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Persoonlijkheidseisen

De manager Strategy & Consultancy is een stevig en verbindend leider die zich gemakkelijk en flexibel beweegt binnen de diverse culturen. Zij/hij communiceert gemakkelijk op alle niveaus en weet teamgeest te creëren door inspirerend en motiverend leiderschap.
Kan goed luisteren en is een overtuigend en een vertrouwenwekkend gesprekspartner op alle niveaus die in scenario’s denkt en kan uitleggen hoe vragen aangepakt en ingevuld kunnen worden. 
Zij/hij beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor complexe politiek-bestuurlijke organisaties en kan goed omgaan met wisselende in- en externe belangen en omstandigheden. Het afdelingshoofd geeft richting en gaat ook staan voor de genomen besluiten. Het afdelingshoofd denkt daarbij regelmatig ook in pragmatische oplossingen waarbij de lange termijn strategie het uitgangspunt is maar niet in alle gevallen heilig.
Maar de manager Strategy & Consultancy is bovenal een “people-manager” gericht op persoonlijke ontwikkeling en op samenhang en samenwerking met andere afdelingen en projecten. 

Conditions of employment

Deze fulltime functie is ingedeeld in schaal 13 van de CAO Universiteiten. (€ 6.002 tot maximaal € 7.305 bruto per maand bij fulltime dienstverband). Een dienstverband voor 0.8 fte is eventueel bespreekbaar. 
De arbeidsvoorwaarden omvatten verder o.a. 8% vakantiegeld, een vaste 13e maand, 41 vakantiedagen bij een fulltime 40-urige werkweek, een aantrekkelijke pensioenregeling (ABP), uitstekende sportfaciliteiten en kinderopvang.

Overig
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure evenals een social media check.
Er zal tegelijkertijd intern en extern geworven worden. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. 

Een meer uitgebreid functieprofiel is op aanvraag beschikbaar.

Je kun hiervoor contact opnemen met Euflex, Cecile Gijsbers 06-51164692, cgijsbers@tue.nl

Information and application

Euflex

Cecile Gijsbers, senior consultant, 06-51164692, cgijsbers@tue.nl